Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet-bestaande beschouwd. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2: LEVERING
Leveringen in het buitenland geschieden af magazijn. In België geschieden leveringen franco voor orders boven de 500 € netto, exclusief BTW, wijze van vervoer door ons te bepalen. Bij expres zendingen zijn alle vrachtkosten, ongeacht het bedrag van de levering, voor rekening van de koper. Voor speciale verpakkingen kunnen verpakkingskosten aangerekend worden. Wij behouden ons het recht voor bestelde goederen zonder opgave van reden, onder rembours af te leveren of voor de verzending betaling te vragen. De hierdoor ontstane incassokosten zijn voor rekening van de koper. Alle risico’s die de koopwaar kunnen lopen, zijn te laste van de koper vanaf het ogenblik dat die koopwaar ter zijner beschikking is gesteld op de zetel van de vennootschap of bij de producent. De orders worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Onze leveringstermijnen worden vastgesteld in functie van de termijnen die door onze eigen leveranciers worden opgelegd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verlengd. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door vertraging in de levering. Evenmin kan dit aanleiding geven tot koopvernietiging, boete of schadevergoeding, welke ook de oorzaak van de vertraging is. Indien vooraf en schriftelijk een uitkering van schadevergoeding overeengekomen werd, zal het bedrag van de vergoeding nooit 10 % van de globale prijs mogen overschrijden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor tot datum van volledige betaling van het ons verschuldigde saldo. De koper verbiedt zich de hem door ons geleverde goederen in goede staat te behouden tot aan hun volledige betaling. Voor breuk tijdens de verzending kan door ons geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

ARTIKEL 3: UITVOERING WERKEN
Wij kunnen geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor werken die wij uitvoeren in opdracht van een klant, indien de klant in gebreke is gebleven voor de eventuele noodzakelijke aanvragen en goedkeuringen van bouwvergunningen, exploitatievergunningen of andere vergunningen. Bijzonderheden betreft terreinwerkzaamheden: de volgende terreinwerkzaamheden worden door de opdrachtgever verricht: het uitzetten van grenzen of scheidingspalen d.m.v. piketten; het terrein waar nodig egaliseren en vrijmaken van alle obstakels in- en bovengronds, onder obstakels wordt verstaan: bestrating, puin, zware wortels, oude funderingen van allerlei aard; het afvoeren van uitgegraven grond, afval of materialen; deze werkzaamheden dienen minimum 1 week voor de geplande montagedatum gereed te zijn; bij begin en einde van de montage dient een bevoegde vertegenwoordiger aanwezig te zijn voor overleg en oplevering; bij grote projecten wordt een opleveringsbewijs opgesteld, die na het beëindigen van de werken (binnen de 5 werkdagen) ondertekend wordt door de klant en wijzelf; bij deze ondertekening verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord en bevestigt hij de goede plaatsing en werking van de geleverde materialen ; na de oplevering wordt alle verantwoordelijkheid onherroepelijk overgedragen aan de klant; de klant dient ons op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van kabels of leidingen op de werklijn, dit met liggingplan, bij ontbreken hiervan wijzen wij alle verantwoordelijkheid af. Bekabeling: de bekabeling tot aan de apparatuur is ten laste van de klant, zo niet worden bijkomende werken uitgevoerd in regie en eventuele bijkomende verplaatsingen. Wij kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die voortvloeien uit ontbrekende beveiliging van poorten, hekkens, etc.., zoals voorgeschreven door de wet, gezien de klant altijd op de hoogte gesteld wordt van deze wettelijke verplichtingen maar ze niet toepast.

ARTIKEL 4: NALEVERING (BACK-ORDERS)
Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor naleving genoteerd worden. Het resterende deel van een levering zal met de volgende bestelling verzonden worden, ofwel zullen transportkosten aangerekend worden.

ARTIKEL 5: PRIJZEN
Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, en kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen, exclusief BTW en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ons aangepast worden. De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, ongeacht de prijs waarvoor ze werden bevestigd.

ARTIKEL 6: ANNULERING
Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele annulatie van de bestelling blijft het ons volledig vrij hetzij de afname en de volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30 % op de bestellingsom te eisen, zonder enige verplichting van de verkoper enige schade aan te tonen. Wij behouden ons het recht voor om voor en tijdens de uitvoering van een bestelling, waarborgen van de koper te eisen. In geval van weigering vanwege de koper om daaraan te voldoen, hebben wij het recht de levering te staken of geheel of gedeeltelijk te annuleren. Tevens behouden wij ons het recht voor om de goederen te factureren naargelang van de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

ARTIKEL 7: GARANTIE & KLACHTEN
Alle klachten dienen ons op straffe van verval schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te bereiken binnen de drie dagen na levering, en alleszins voor het gebruik of wederverkoop van de goederen. Niet-overeenstemming van de stukken moet op het ogenblik van de levering worden gemeld. Geen enkele klacht machtigt de koper ertoe de betaling uit te stellen noch de modaliteiten ervan te wijzigen. Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen de termijn van één maand volgend op de ontvangst van de goederen.

In geval van enige klacht, dient de koper de kwestieuze goederen ter onzer beschikking te houden en zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te ontvreemden, te herstellen of te verwerken. Bij gebreke zal de koper geacht worden van zijn klacht afgezien te hebben en derhalve de goederen aanvaard te hebben. In alle andere gevallen kunnen wij geenszins verantwoordelijk gesteld wegens enig verborgen gebrek aan de koopwaar. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de meerschade die de koper, zijn personeel, zijn zaken of derden zouden kunnen lijden ingevolge deze gegrond bevonden gebreken. Ruimere aanspraken kunnen slechts tegen ons gelden gemaakt worden indien het zou gaan om verborgen gebreken waarvan bewezen wordt dat zij de leidende organen van onze vennootschap bekend waren.

In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan toestellen tijdens hun verblijven op werven of gedurende de plaatsing door een installateur. Indien door ons geleverde materialen tijdens de garantieperiode defect gaan, en na onderzoek in ons labo blijkt de oorzaak niet te wijten is aan overmacht (bliksem, overspanning, e.d.) of aan ondeskundig gebruik, dan worden de materialen vervangen of hersteld onder garantie. De garantie dekt geen werkuren of transportkosten. De garantieperiodes van onze producten, die variëren van 6 maand tot 1 jaar, zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Garantiebeperkingen: De schade die duidelijk het gevolg is van een foutieve bediening, abnormaal gebruik of onoordeelkundig verplaatsen of reinigen van de apparatuur.

Schade, veroorzaakt door brand, water, val, plotselinge schokken, vandalisme, ongedierte, storingen op het electriciteits – of telecommunicatie net en in het bijzonder te hoge spanning door onweer of andere oorzaken buiten het systeem om, en in algemene zin ieder ongeval, waaruit schade voor de installatie zou kunnen voortvloeien welke niet veroorzaakt kan worden door het normaal functioneren.

Alle schade die te wijten is aan gebruik van niet door ons voorgeschreven en aan haar fabricagenormen beantwoorde bruikbare materialen.

ARTIKEL 8: BETALINGEN
Elke factuur die ons niet binnen de 8 dagen teruggezonden wordt, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, dienen al onze facturen contant betaald te worden. Alle mogelijke rechten en taksen, BTW of douanekosten, huidige of toekomstige, vallen ten laste van de koper. Onze facturen dienen steeds netto en zonder korting op de zetel van de vennootschap betaald te worden. De betalingen gedaan aan onze agenten en personeel die deel uitmaken van transportfirma’s zijn slechts geldig na inning via onze bankrekening. De verkoper is ten allen tijde gerechtigd, een voorafbetaling en een contante betaling voor het saldo bij aflevering van de goederen te vragen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling buiten een intrest van 1 % per maand op de verschuldigde sommen, eveneens een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het bedrag van de factuur, met een minimum van 40 € per factuur. Tevens behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

ARTIKEL 9: RETOURZENDINGEN
Goederen worden alleen teruggenomen na akkoordbevinding van de directie. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden. De zending dient tevoren te worden aangemeld. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden zonder meer geweigerd. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop nummer en datum van onze factuur en pakbon vermeld zijn. Indien naar aanleiding van een retourzending een creditnota volgt, dan zal deze geen rekening houden met de plaatsgevonden prijswijziging. Wij behouden ons het recht voor wegens behandeling en administratiekosten een percentage in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of vernietiging, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of bij de fabrikanten of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz.. deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben, hetzij de levering op te schorten totdat bedoelde omstandigheden een einde genomen hebben, mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken zonder dat noch in het ene, noch in het andere geval, de koper enigerlei recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden.

ARTIKEL 11: GESCHILLEN
Voor alle geschillen of rechtsvorderingen zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd. Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.